Nikki Haley Blasts Arab Hypocrisy On “Palestinians”